top of page
קבוצה פונקציונלית (Functional group)

מערך של מינים או קבוצה של אורגניזמים, אשר חולקים תכונות דומה בתוך החברה. אורגניזמים אלו מבצעים תפקודים דומים במערכת האקולוגית ללא קשר לאב קדום משותף. יצורים המשתייכים לאותה קבוצה פונקציונלית יוצרים אפקטים דומים לגורמים חיצוניים במערכת האקולוגית. 

קבוצה פונקציונלית
קיימות (Sustainability)

היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. פעולה בת קיימא היא כזו שמאפשרת שימור של המערכת בה היא פועלת מבלי לפגוע בפעולת התקינה בטווח הזמן הקרוב. זהו ביטוי אשר נמצא בשימוש נרחב בהקשר של שמירת טבע וסביבה ומתאר את האופן בו אנו כבני אדם אמורים להמשיך להפיק תועלת מהטבע מבלי לפגוע במבנה ובתפקוד של המערכות הטבעיות. ההגדרה המקובלת של קיימות בהקשר הסביבתי היא: ניצול הסביבה לצרכי הדור הנוכחי של האדם מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם.

קיימות
קרקע (Soil)

תערובת של מינרלים, חומרים אורגניים, מים ואוויר המצויה בשכבה העליונה של קרום כדור הארץ. לקרקעות שונות ישנם הרכבים שונים אשר קובעים את תכונותיהן.

קרקע
bottom of page