top of page
רמה טרופית (Trophic level)

ככל שאנו עולים במעלה הרמות הטרופיות הביומסה (המשקל הכולל של כל היצורים ברמה מסוימת) הולכת וקטנה. כלומר, הביומסה של הצמחים, שהם היצרנים הראשוניים, תהיה הרבה יותר גדולה מאשר הביומסה של אוכלי הצמחים, והביומסה של הצמחוניים (הצרכנים השניוניים) תהיה הרבה יותר גדולה משל טורפיהם, הצרכנים השניוניים. לכן, המבנה הזה שמתאר את הרמות הטרופיות נקרא ׳פירמידה׳ (פירמידת המזון).

רמה טרופית
bottom of page