top of page
שרשרת המזון (Food chain)

תיאור מעבר המזון ויחסי הטריפה באקוסיסטמה. באופן כללי מחולקת לכמה רמות: יצרנים ראשוניים (יצורים פוטוסינתתיים), צרכנים ראשוניים (צמחוניים) שניזונים מהיצרנים הראשוניים, צרכנים שניוניים (טורפים) שניזונים מהצרכנים הראשוניים, ומפרקים שניזונים מהצרכנים לאחר מותם. היחסים בטבע לרוב מורכבים בהרבה ומתוארים על ידי מארג המזון בו מתחברים שרשראות מזון רבות אשר משפיעות זו על זו בדרכים שונות.

שרשרת המזון
bottom of page