top of page

מילון מושגים

כושר נשיאה (Carrying capacity)

כמות הפרטים המקסימלית באוכלוסייה של מין מסוים שיכולה לחיות לאורך זמן על בסיס המשאבים הקיימים באותה סביבה.

כושר הנשיאה של כדור הארץ - כמות האוכלוסייה האנושית המקסימלית שיכולה לחיות על כדור הארץ (לעיתים קרובות מגדירים את רמת החיים) על המשאבים הסופיים הקיימים עליו. על מנת לחשב ערך זה יש לקחת את כמות האנשים על כדור הארץ והדרישה הממוצעת של המשאבים לאדם, כאשר לאנשים ממדינות שונות ישנה דרישת משאבים שונה (לדוגמא אדם החי בארה"ב הוא בעל דרישות משאבים שונות מאדם אשר חי באפריקה).

הערכה של כושר הנשיאה של כדור הארץ נעשתה ע"י מספר מדענים, וההערכה היא כי כושר הנשיאה של האוכלוסייה האנושית על כדור הארץ הוא בטווח של 4-16 מיליארד איש עם חציון של 10 מיליארד (נכון לשנת 2020 ישנם בעולם כמעט 8 מיליארד אנשים). לפי הערכות רבות, האוכלוסייה האנושית עברה את סף יכולת הנשיאה הסביבתית של כדור הארץ. הסיבה שאנו לא רואים את התוצאה הישירה של מעבר סף זה היא שימוש בשאריות אנרגיה שהצטברו במהלך מיליוני שנה (דלקים פוסיליים).

כושר נשיאה
כרית (Tide)

תופעה מחזורית במסגרתה גובה פני הים עולה ויורד (משך כל מחזור הוא 12 שעות ו-25 דקות). הסיבה לכך היא סיבובו של כדור הארץ על צירו ומסלולו של הירח סביב כדור הארץ. מה ש״מושך״ את המים וגורם לגאות הוא כוח הכבידה של הירח והשמש בשילוב עם הכוחות הצנטריפוגליים כתוצאה מהסיבוב. אזורי הכרית החופיים הם אזורים המאכלסים בעלי חיים ייחודיים בעלי התאמות שונות לתנאי הגאות והשפל המשתנים (קרי תנאים של יובש ורטיבות, לחילופין).

כרית
bottom of page