top of page

מילון מושגים

גאוספירה (Geosphere)

כלל החומר הסלעי אשר קיים בכדור הארץ בצורותיו השונות: מינרלים, סלעים, קרקעות, משקעים וסלע מותך. הקליפה החיצונית שכוללת את הקרום היבשתי והקרום האוקייני של כדור הארץ מכונה ליתוספירה (Lithosphere).

גאוספירה
גזי חממה
גזי חממה (Greenhouse gases)

תרכובות במצב צבירה גזי הנמצאות באטמוספרה, בעלות כושר בליעה ופליטה של קרינה אינפרה-אדומה, התורמים לאפקט החממה של כדור הארץ. למרות שכל גז בעל יכולות אלו, הגזים הנחשבים לגזי חממה הם אלו בעלי כושר בליעה בספקטרום המתאים לקרינה המגיעה מהשמש ופליטה בתחום האינפרה-אדום, הגורם לאפקט של חימום שנכלא באטמוספרה. גזי החממה הנפוצים הם אדי מים, פחמן דו-חמצני, מתאן, חמצן דו-חנקתי ואוזון. לגזים אלו (ולאפקט החממה לו הם גורמים) ישנו תפקיד חשוב בוויסות האקלים על כדור הארץ ולחיים עליו. בהרכב העכשווי של גזי החממה, הטמפרטורה הממוצעת על כדור הארץ היא 15 מעלות צלזיוס (לעומת מינוס 18 מעלות צלזיוס ללא אטמוספרה וגזים אלו), מה שמאפשר למים להיות במצב צבירה נוזלי והתפתחות של חיים.

במהלך ההיסטוריה הגאולוגית של כדה"א היו שינויים בהרכב גזים אלו, אשר גרמו לתנודות גדולות באקלים ובטמפרטורה על כדור הארץ והיוו את אחד הגורמים באירועי ההכחדה ההמוניים שהתרחשו.

מאז המהפכה התעשייתית (~1750) ישנה פליטה של גזי חממה נוספים מעבר לאלו הנמצאים באטמוספרה באופן טבעי כתוצאה מפעילות האדם. מרבית הגזים הנפלטים הם פחמן דו-חמצני (תוצר של שריפת דלקים פוסיליים להפקת אנרגיה – חשמל ותחבורה, ומתהליכים נוספים), מתאן ותחמוצות חנקן. עליה בריכוזי גזים אלו מגבירה את אפקט החממה וגורמת לעליה בטמפרטורה הממוצעת על פני כדור הארץ, בנוסף לשינויי אקלים המתרחשים באזורים השונים בעולם, וגורמים להעצמה של אירועי מזג אוויר קיצוניים. 

גשם חומצי (Acid rain)

מושג המתאר משקעים אשר החומציות של המים בהם נמוכה מ-pH של 5.5.

הגדרת חומציות ו-pH :pH הוא מדד לחומציות הנמדד בטווח שבין 0 (חומצי) ל-14 (בסיסי), כאשר pH של 7 הינו ניטרלי ומבטא את החומציות של מים טהורים. נוכחות של יונים שונים משנה את החומציות, כך לדוגמא החומציות של מי אוקיינוסים היא בטווח של 7.5-8.4 והחומציות של מי גשמים היא לרוב סביב 5.7. הסקאלה הינה לוגריתמית, ולכן שינויים קטנים במדד החומציות גורמים שינויים גדולים בסקאלה (מעבר מ-pH של 6 ל-5 הינו עליה בחומציות של פי 10), ולכן יכולים להיות בעלי השפעה משמעותית על התפקוד של המערכת האקולוגית. לדוגמא, ירידה של 0.1 יחידות pH יכולה למנוע משוניות אלמוגים להשקיע שלד ולפגוע ביציבות של כל המערכת האקולוגית של השונית ושירותי האקוסיסטמה שלה. החומציות של מי גשם יורדת כאשר נוספים למים אלו יונים של חנקן או גופרית (שמקורם בפליטות תחבורה, תחנות כוח ומפעלים). כאשר החומציות של מי גשם יורדת ל-5.5 חרקים וביצי דו-חיים עלולים למות, כאשר הגשם בעל pH של 4.2 כל הדגים מתים. ישנם אף אזורים שבתנאים מסויימים יכולים לקבל משקעים בעלי pH של 2. נזקי הגשם החומצי (גם ולו הירידה ב-pH אינה גדולה) כוללים נזקים לצמחיה הטבעית ולגידולים החקלאיים, תמותה של בעלי חיים (בעיקר קטנים) ולכך השפעה על כלל המערכת האקולוגית התלויה בהם כמזון או בשירותי האקוסיסטמה שהם מספקים.

גשם חומצי
bottom of page